View Single Post
Old 02-08-07, 00:55   #18
zoxy
MiM team Guru
 
zoxy's Avatar
 
Registrovan: Sep 2006
Postovi: 7,579
zoxy has disabled reputation
Default

Evo zanimljivog teksta,

PONIŠTEN KVALIFIKACIONI KONKURS ZA IZGRADNJU MINI ZAOBILAZNICE U PODGORICI VRIJEDAN 20 MILIONA EURA

Mugoši pao tender zbog sumnje da je neko favorizovan

Podgorica - Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki poništila je juče kvalifikacioni tender za izgradnju mini zaobilaznice u Podgorici vrijedan 20 miliona eura, zbog brojnih neregularnosti.
Tender, koji su objavili Glavni grad i Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice, poništen je na osnovu žalbe slovenačke kompanije Primorje.
"Vijestima" je saopšteno da je na kvalifikacionom konkursu učestvovalo osam kompanija. To su slovenačke firme Primorje, Slovenijaceste, Por iz Beča, splitski Konstruktor, konzorcijum Tehnoput Podgorica i Alpine Mazreder Salcburg kao i konzorcijum Štrabag Beč i Crnagoraput. U drugi krug, prema odluci opštinskih organa, kvalifikovali su se Slovenijaceste, Por i konzorcijum Štrabag-Crnagoraput.
Novi tender, kako je naložila Komisija za javne nabavke, mora biti raspisan u roku od 15 dana.
Glavni razlozi za obaranje tendera, kako je saopšteno iz Komisije, su "nepotpunost uslova za učešće na tenderu, nedovoljna razrađenost tenderske dokumentacije te ispoljeni voluntarizam koji daje mogućnost diskriminacije ponuđača?. Kako je "Vijestima" objašnjeno u Komisiji, naručilac je u tenderskim uslovima za sebe ostavio "dovoljno širok prostor koji omogućava izbor ponuđača po proizvoljnom nahođenju".
Komisija je, takođe, ocijenila da je na tenderu neprecizno određen naručilac posla - da li je to opština Podgorica na čelu sa gradonačelnikom Miomirom Mugošom, Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice, ili oboje.
- Utvrđeno je da je odlukom Skupštine Glavnog grada nedvosmisleno povjeren posao Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice. Međutim, u daljem postupku je ispoljena nedosljednost sa tom odlukom, jer se kao naručioci javne nabavke u javnom pozivu i tenderskoj dokumentaciji javljaju dva pravna subjekta i to - Glavni grad i Agencija za izgradnju i razvoj, dok u drugim dokumentima figurira samo Agencija. Takva nedosljednost u sprovođenju postupka javne nabavke može da ima odraza na mogućnost ostvarivanja prava ponuđača u ovom postupku. Naime, nije jasno pred kojim subjektom se ostvaruju prava u ovom postupku javne nabavke, a što osnovano ističe podnosilac žalbe (Primorje) - navodi se u saopštenju Komisije.
Saopštenje Komisije u kojem se detaljno obrazlažu razlozi za poništenje tendera objavljujemo integralno:
"Nepotpunost javnog poziva, sa stanovišta određivanja uslova za učešće u javnoj nabavci
Odredbama člana 45 stav 3 Zakona o javnim nabavkama, predviđeno je da se uslovi podobnosti i vrsta dokaza o podobnosti ponuđača navode u pozivu za javno nadmetanje i tenderskoj dokumentaciji.
S obzirom da je navedena odredba imperativnog karaktera i da ne daje pravo naručiocu da slobodno odluči hoće li zahtijevati dokaze o podobnosti ili ne, svaki naručilac u postupku javne nabavke je obavezan da precizno i decidno u javnom pozivu odredi sve uslove podobnosti i taksativno navede vrstu dokaza o podobnosti, bez obzira da li se radi o obaveznim ili fakultativnim uslovima. Samo tako precizno određeni uslovi daju mogućnost naručiocu da procijeni potpunost dostavljenih ponuda.
Propust naručioca da pravilno primijeni materijalno pravo - odredbe člana 45 Zakona, ne može se ispraviti naknadnim zahtijevanjem ispunjenosti obaveznih uslova, na način što je naručilac cijenio potpunost i ispravnost ponuda, na osnovu dokaza o podobnosti, koje prethodno nije odredio kao obavezne u tekstu predmetnog javnog poziva i tenderskoj dokumentaciji.
"Specifičnost uslova za utvrđivanje kvalifikovanosti za učešće u ovoj javnoj nabavci
Zbog složenosti predmetnog postupka javne nabavke, Zakon o javnim nabavkama je u članu 21 ograničio primjenu ograničenog postupka javne nabavke isključivo za slučajeve, kada se ispune zakonom predviđeni uslovi.
Takođe, ovaj poseban postupak javne nabavke je specifičan i po tome, što su, u skladu sa citiranim odredbama, ponuđači obavezni da u prvoj fazi postupka, dokažu svoju kvalifikovanost, na osnovu svog pravnog statusa, poslovnog kapaciteta, finansijskog kapaciteta, tehničke kvalifikacije i kadrovske kvalifikacije.
Uslovi i dokazi, koji se odnose na kvalifikovanost ponuđača ne mogu se poistovjetiti sa uslovima podobnosti i vrstama dokaza o podobnosti iz čl. 45 i 51 Zakona o javnim nabavkama, kako je to učinio naručilac prilikom utvrđivanja potpunosti dostavljenih ponuda i u rješenju po podnijetom prigovoru.
Naime, po ocjeni Državne komisije, naručilac je obavezan da u tekstu poziva za javno nadmetanje i u tenderskoj dokumentaciji na jasan, precizan i nedvosmislen način odredi vrstu dokumenata kojima se dokazuje kvalifikovanost ponuđača. U vezi sa tim, posebno ukazujemo da je naručilac propustio da u tekstu predmetnog javnog poziva i u tenderskoj dokumentaciji navede kojom vrstom dokumenata se dokazuje ponuđačev pravni status, kao i da ta vrstu dokumenta, kojima se dokazuje pravni status nije mogao naknadno utvrditi u postupku pregleda i ocjene ponuda.
"Nedovoljna razrađenost tenderske dokumentacije, imajući u vidu specifinost predmetne javne nabavke, karakter i značaj radova, koji su predmet javne nabavke, kao i ukupnu vrijednost javne nabavke
Članom 37 stav 1 Zakona, propisano je da će u tenderskoj dokumentaciji naručilac dati potpune informacije o uslovima i zahtjevima koje treba da ispuni svaki ponuđač.
Uvidom u raspoložive spise predmeta, nesporno je utvrđeno da tenderska dokumentacije nije sadržala sve obavezne elemente propisane citiranim odredbama. Pored ovoga, kompleksnost i složenost predmetne javne nabavke, kao i njen značaj i izuzetno visoka vrijednost javne nabavke, posebno obavezuju naručioca na studiozan i analitičan pristup prilikom izrade tenderske dokumentacije, koja treba da pruži sve informacije ponuđačima o predmetnom postupku javne nabavke. Takođe, u ograničenom postupku javne nabavke, u drugoj fazi, naručilac može primijeniti isključivo kriterijum najniže ponuđene cijene, što podrazumijeva da već u prvoj fazi mora odrediti uslove koji se odnose na preciznu dinamiku izvođenja radova, rokove i način plaćanja, kvalitet materijala koji će biti korišćen prilikom izvođenja radova, minimalne zahtjeve u pogledu mehanizacije, struke lica, sa ovlašćenjima, koji će rukovoditi predmetnim građenjem objekta i sl. Samo tako urađena tenderska dokumentacija omogućava svim zainteresovanim ponuđačima da ravnopravno ostvare svoje pravo za učešće u ovoj javnoj nabavci.
"Ispoljeni volontarizam u procjeni ispunjenosti uslova za učešće u ovoj javnoj nabavci, koji daje mogućnost diskriminacije ponuđača
Naručilac ove javne nabavke je prilikom provjere potpunosti dostavljenih ponude, iako to nije prethodno u javnom pozivu bilo navedeno i određeno, provjeravao podobnost ponuđača, zahtijevajući dokaze o podobnosti, koje nije prethodno taksativno naveo, čime je ispoljio volontarizam i samovolju u odlučivanju i na koji način je narušio princip ravnopravnosti i nediskriminacije ponuđača.
ODBIJENO VIŠE ŽALBI

Komisija za javne nabavke juče je odbila više žalbi, koje u saopštenju nijesu detaljnije objašnjene.
Na sjednici je odbačena žalba firme Misedo CTI iz Podgorice, "kao nedopuštena, zbog neispunjavanja zakonom predviđenih pretpostavki za njeno razmatranje".
- Naime, utvrđeno je da Misedo CTI nije prije podnošenja žalbe, izjavio prigovor na odluku JP "Aerodromi Crne Gore", Podgorica, o poništavanju postupka javne nabavke - stoji u saopštenju.
Odbijena je kao neosnovana i žalba firme Dubai sa Cetinja na rješenje Elektroprivrede za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku brojila, uklopnih satova, računske opreme, alata i uređaja-partija br.1-monofazna i trofazna brojila.
Kako je saopšteno, Dubai nije ispunio zahtjeve naručioca, unaprijed definisane u tenderskoj dokumentaciji.
- Odbijena je, kao neosnovana, žalba Unda DOO, Podgorica na tender Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave za izbor najpovoljnije ponude za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta poslovnog objekta u kompleksu MUP Zagorič. Ovo iz razloga, što Unda nije dostavila ispravnu ponudu - saopšteno je iz Komisije.
Takođe, je odbijena i žalba firme Račica iz Tivta, podnijeta zbog isključenja njihove ponude iz postupka javne nabavke Uprave carina.
- Utvrđeno je da je firma Račica iz Tivta neuredno izvršavala svoje obaveze po prethodno zaključenim ugovorima sa Upravom carina, pa je Uprava carina, po ocjeni Državne komisije, ispravno postupila kada je odbacila njegovu ponudu kao neispravnu - zaključuje se u saopštenju.

Z.VUČINIĆ - G.KAPOR

izvor-VIJESTI
zoxy is offline   Reply With Quote